Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69559
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ, dân chủ ở xã, phường, thị trấn và đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Nguyễn Đình Quyền
Keywords: Dân chủ
Dân chủ ở xã
Dân chủ ở phường
Dân chủ ở thị trấn
Đơn vị sự nghiệp công lập
Abstract: Bài viết khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ, về dân chủ ở xã, phường, thị trấn và trong đơn vị sự nghiệp công lập, cả về kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong thời gian qua. Từ đó khẳng định việc tiếp tục nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xây dựng, ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là một yêu cầu khách quan nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nướcvề phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2019-10-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.