Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69590
Title: Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam theo tinh thần văn kiện đại hội XIII của Đảng
Authors: Nguyễn Văn Nghĩa
Keywords: Xây dựng
Hoàn thiện nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Đại hội XIII của Đảng
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề cập đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 với nhiều nội dung phong phú, toàn diện, mang tầm chiến lược, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng so với các kỳ đại hội trước. Do đó, việc nghiên cứu để kịp thời thể chế hóaa nhằm sớm hiện thực háa các chủ trương đúng đắn của Đảng áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn đang là yêu cầu cấp bách hiện nay. Bài viết nghiên cứu sơ lược về sự ra đời "pháp quyền "Nhà nước pháp quyền" và những yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3 (360) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.3.22.Xay dung_hoan thien nha nuoc phap quyen_XHCN_Dai hoi XIII.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.