Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69606
Title: Hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần Thị Hạnh Dung
Keywords: Hoàn thiện thể chế
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Thể chế về phòng, chống tham nhũng là yếu tố cơ bản, nền tảng, có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng. Bài viết đi sâu phân tích về thực trạng thể chế về phòng, chống tham nhũng ở nước ta ở hiệu nay, từ đó, đưa ra một số kiến nghị về việc hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 4 (361) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.