Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69608
Title: Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp
Authors: Hoàng Thị Ngân, Hoàng Xuân Hoan
Keywords: Dân tộc thiểu số
Nguồn nhân lực
Người dân tộc thiểu số
Pháp luật
Tư pháp
Abstract: Nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật và triển khai các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp. Bài viết đề cập việc hoàn thiện hệ thống thể chế về tuyển dụng, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 4 (361) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.