Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69628
Title: Chính sách phát triển nông nghiệp Thái Lan và một số gợi ý tham chiếu cho Việt Nam
Authors: Phạm Thị Thanh Bình
Keywords: Chính sách phát triển nông nghiệp
Sử dụng đất nông nghiệp
Abstract: Phát triển nông nghiệp bền vững được coi là một trong những động lực kinh tế chính của Thái Lan. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu, những hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế về nguồn nhân lực, căng thẳng thương mại và gần đây nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang là những lực cản đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững của Thái Lan hiện nay. Trong xu thế hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu cũng như với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội đặc thù của Việt Nam, việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp là một hướng phát triển phù hợp. Bài viết trình bày Những khó khăn của nền nông nghiệp Thái Lan; Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của Thái Lan và một số gợi ý tham chiếu cho Việt Nam.
Issue Date: 2022-05-24
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.