Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69629
Title: Một số vấn đề xung quanh tích tụ, tập trung ruộng đất
Authors: Nguyễn Văn Tiến
Keywords: Tích tụ ruộng đất
Chính sách đất nông nghiệp
Cải cách chính sách ruộng đất
Abstract: Một trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn phải phù hợp với những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn. Bài viết trình bày một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tích tụ, tập trung ruộng đất; Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất cơ bản ở nước ta hiện nay và những khó khăn, vướng mắc trong tích tụ, tập trung ruộng đất.
Issue Date: 2017-09-29
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.