Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69630
Title: Tích tụ, tập trung đất đai trong bối cảnh pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Ngô Thu Trang, Bùi Anh Vũ
Keywords: Chính sách tích tụ đất
Tập trung đất đai
Cải cách ruộng đất
Chính sách đất nông nghiệp
Abstract: Bài viết đưa ra góc nhìn bao quát về hệ thống pháp luật liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, từ đó bình luận các quy định pháp luật và đề xuất giải pháp khắc phục là vô cùng cấp bách. Qua đó, góp phần điều hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất và các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác sử dụng quyền sử dụng đất, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả trong việc thi hành chính sách tích tụ, tập trung đất đai trên thực tế.
Issue Date: 2017-12-11
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.