Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69644
Title: Bàn về nguyên tắc bồi thường về đất tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013
Authors: Nguyễn Thị Bảo Nga
Keywords: Bồi thường
Bồi thường về đất
Khoản 2, Điều 74
Luật Đất đai năm 2013
Abstract: Bài viết phân tích, bình luận về những vướng mắc khi áp dụng nguyên tắc bồi thường về đất được quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013; từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện trong bối cảnh Luật Đất đai năm 2013 đang được tiến hành sửa đổi.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.