Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69680
Title: Kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn Trọn Tuấn
Keywords: Quản lý đất đai
Quan hệ sở hữu đất đai
Quy hoạch sử dụng đất
Abstract: Bài viết này trình bày một số kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể đối với loại tài nguyên này.
Issue Date: 2017-10-05
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tài nguyên Môi trường
Language: zh
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tài nguyên Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.