Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69685
Title: Kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn Thảo
Keywords: Quy hoạch
Kế hoạch sử dụng đất
Lập quy hoạch
Abstract: Bài viết trình bày nội dung về cấp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền lập, quyết định, xét duyệt lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số quốc gia trên thế giới để Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi Luật đất đai 2003
Issue Date: 2013-09-05
Type: Bài trích
Extent: 3 tr, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Tổng hợp Ban Nội chính Trung ương
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Tổng hợp Ban Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.