Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69766
Title: Đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Mạc Văn Tiến
Keywords: Đào tạo nghề
Phát triển kỹ năng nghề
Thanh niên Việt Nam
Kỹ năng nghề nghiệp
Nguồn nhân lực
Cách mạng công nghiệp
CMCN 4.0
Abstract: Bài viết phân tích tổng quan những vấn đề về Kỹ năng nghề nghiệp (KNNN) và phát triển KNNN cho thanh niên, những hạn chế của thanh niên về kỹ năng, nhất là kỹ năng số; phân tích vai trò của đào tạo nghề nghiệp trong phát triển KNNN cho thanh niên và vai trò của các bên trong phát triển KNNN cho thanh niên
Issue Date: 2022-05-03
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 14 tr, pdf
Method: Tài liệu Diễn đàn Thanh niên 2022 với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động – TBXH, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.