Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69900
Title: Một số vấn đề về xuất khẩu lao động ở nước ta giai đoạn 2000-2005
Authors: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Keywords: Xuất khẩu lao động
Thị trường việc làm
Người lao động
Lao động
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề xuất khẩu lao động đã đạt được những thành tựu to lớn và không chỉ đơn thuần người lao động tìm kiếm việc làm ở một số nước Châu Âu mà còn mở rộng thị trường, số lao động đưa đi có xu hương tăng lên, ngành nghề làm việc đa dạng và trình độ cũng khác nhau.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.