Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69927
Title: Quy định của pháp luật về công khai thông tin hoạt động của chính quyền cơ sở đến người dân - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
Authors: Hoàng Minh Hiếu, Trần Kim Chi
Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Minh
Trịnh Ngọc Cường, Nguyễn Thị Thu Trang
Abstract: Báo cáo tập trung vào 03 nội dung chính, bao gồm: 1) Tình hình ban hành và thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về công khai hoạt động của chính quyền cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) đến người dân ở Việt Nam thời gian qua; 2) Nghiên cứu quy định của pháp luật một số nước trên thế giới về trách nhiệm, cách thức công khai hoạt động của chính quyền cơ sở đến người dân. Nhóm nghiên cứu lựa chọn 08 nước tiêu biểu, có trình độ phát triển khác nhau, đại diện của 04 châu lục như: Châu Mỹ lựa chọn trường hợp của Hoa Kỳ và Canada; Châu Âu lựa chọn trường hợp của Đức, Anh, Thụy Điển; Châu Đại Dương lựa chọn trường hợp của Australia (Úc), New Zealand; Châu Á lựa chọn trường hợp của Trung Quốc; 3) Trên cơ sở kinh nghiệm một số nước và thực tiễn pháp luật Việt Nam, Báo cáo rút ra một số đề xuất, khuyến nghị làm tài liệu tham khảo phục vụ đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.
Issue Date: 2022-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 103 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.