Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69975
Title: Trách nhiệm của người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Keywords: Công ty
Người quản lý công ty
Luật Doanh nghiệp năm 2020
Abstract: Trong mỗi công ty, người quản lí công ty là người nắm giữ vị trí, vai trò quan trọng. Vai trò của người quản lý công ty không chỉ thể hiện trong các hoạt động đối nội của công ty như hoạch định chính sách, tổ chức triển khai việc thực hiện chính sách và kiểm soát quá trình thực hiện mà còn ở các theo hoạt động đối ngoại của công ty trong quan hệ với bên thứ ba theo quy định của pháp luật hoặc uỷ quyền. Bài viết đánh giá quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về trách nhiệm của người quản lý công ty và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.2.22.Trach nhiem quan ly cong ty_luat doanh nghiep 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.