Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69990
Title: Chuyển quyền yêu cầu bồi thường trong pháp luật bảo hiểm
Authors: Đỗ Văn Đại, Nguyễn Thị Khánh Ngân
Keywords: Bảo hiểm
Pháp luật bảo hiểm
Bồi hoàn bảo hiểm
Luật Kinh doanh bảo hiểm
Abstract: Chuyển quyền yêu cầu bồi thường trong pháp luật bảo hiểm là quy định bồi thường, bảo hiểm, Luật Kinh nhằm giúp doanh nghiệp bảo hiểm được quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp thiệt hại do người thứ ba gây ra. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 về vấn đề này vẫn còn những bất cập. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chế định bồi hoàn trong bảo hiểm.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 (454) tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6.22.Quyen yeu cau boi thuong_PL Bao hiem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.