Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69992
Title: Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam- So sánh với Liên Bang Nga
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Cách cách doanh nghiệp
Doanh nghiệp Việt Nam
Kinh tế thị trường
Liên Bang Nga
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết đề cập đến cổ phần hóa đổi mới doanh nghiệp từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với khu vực quốc doanh chiếm vị trí chủ đạo chuyển sang kinh tế thị trường, xem xét những quá trình cải cách đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam so sánh với Liên Bang Nga để có những kinh nghiệm hữu ích
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2008
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.