Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70001
Title: Vài nét về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Ngọc Tú
Keywords: Nguồn nhân lực chất lượng cao
Hội nhập kinh tế quốc tế
Nhân lực Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày đôi nét về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam hiện nay trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta theo ngành nghề và phân bổ theo vùng, miền
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.