Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70036
Title: Hệ thống ngân sách và cơ cấu thu chi ngân sách của chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam trước năm 1945
Authors: Hồ Tuấn Dung
Keywords: Hệ thống ngân sách
Cơ cấu thu chi ngân sách
Chính quyền thực dân Pháp
Thuộc địa Đông Dương
Abstract: Bài viết trình bày về vấn đề cùng với việc xâm lượn và thiết lập ách cai trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thiết lập hệ thống ngân sách đối với thuộc địa Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam tại các thời kỳ trước năm 1898, từ 1899 đến 1945
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 08 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.