Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70039
Title: Học viện tư pháp Nga và một vài liên hệ với thực tiễn Việt Nam
Authors: Phan Chí Hiếu
Keywords: Học viện tư pháp Nga
Nga
Việt Nam
Thực tiễn
Abstract: Học viện Tư pháp Nga là Học viện Pháp lý của Bộ tư pháp Liên bang Xô - Viết mà sau này được đổi tên là Học viện Pháp lý của Bộ tư pháp Liêng Bang Nga. Học viện tư pháp Nga có trách nhiệm chính như sau: Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho thẩm phán và cán bộ của cơ quan Tòa án có thẩm quyền chung và Tòa án trọng tài. Đào tạo chuyên gia cho hệ thống Tòa án theo chương trình đào tạo nghiệp vụ bậc trung cấp và bậc đại học... Bài viết trình bày chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của Học viện Tư pháp Nga.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 06 trang; pdf.
Method: Tạp chí Nghề Luật số 01/2006
Language: vi
Right: Tạp chí Nghề Luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.