Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70058
Title: Cách mạng Tháng Mười và đổi mới tư duy đối ngoại tại Việt Nam
Authors: Vũ Dương Huân
Keywords: Cách Mạng Tháng Mười
Tư duy đối ngoại
Cách mạng thế giới
Đổi mới tư duy
Abstract: Bài viết trình bày đôi điều về tư duy và tư duy đối ngoại, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng mười Nga đối với tư duy đối ngoại; Đảng ta đổi mới tư duy đối ngoại trên cơ sở kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và tinh thần Cách mạng Tháng Mười; Tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại theo tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, con đường Cách Mạng Tháng Mười và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 11 tr,pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.