Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70060
Title: Giải pháp tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo lao động có tay nghề ở tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn Khắc Ngọc
Keywords: Nhà trường
Doanh nghiệp
Lao động có tay nghề
Hưng Yên
Abstract: Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo lao động có tay nghề. Bài viết đề cập đến khái niệm liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo lao động làng nghề ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian gần đây, từ đó, đề xuất một số giải pháp tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo lao động làng nghề ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.