Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70073
Title: Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền - Từ lý luận đến thực tiễn
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Lý luận
Thực tiễn
Pháp luật
340.109597 M450h
Abstract: Cuốn sách phân tích, luận giải vấn đề đồng thời nêu ra một số vấn đề có thể còn có nhiều luồng ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong việc phân tích, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Publisher: Nhà xuất bản Tư pháp
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 492 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.