Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70073
Title: Tính sáng tạo trong văn hóa phương Tây nhìn từ góc độ kinh tế
Authors: Lương Văn Kế
Keywords: Văn hóa phương Tây
Góc độ kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày tính sáng tạo với tư cách phạm trù văn hóa; đánh giá tính sáng tạo trên khía cạnh kinh tế; Lợi thế cạnh tranh của tính sáng tại văn hóa trong nền kinh tế toàn cầu.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.