Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70099
Title: Khơi nguồn trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
Authors: Phạm Kiến Thiết
Keywords: Giáo dục đào tạo
Khoa học công nghệ
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Trí thức
Abstract: Bài viết trình bày chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, Tiềm năng của trí thức người Việt, đa dạng hóa các hình thức tham gia và đóng góp của trí thức
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.