Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Thị Hồng Hạnh-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70108-
dc.description.abstractVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Bài viết trình bày những nội dung cơ bản và vai trò của giá trị vân hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong đời sống xã hội; đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và Chính trị thế giớivi
dc.subjectGiá trị văn hóavi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectTây Nguyênvi
dc.titleGiữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2(310) năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.