Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70108
Title: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Authors: Lê Thị Hồng Hạnh
Keywords: Giá trị văn hóa
Dân tộc thiểu số
Tây Nguyên
Abstract: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Bài viết trình bày những nội dung cơ bản và vai trò của giá trị vân hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong đời sống xã hội; đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2(310) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.