Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70109
Title: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác dân tộc
Authors: Lương Thanh Duy
Keywords: Hệ thống chính trị cơ sở
Dân tộc thiểu số
Công tác dân tộc
Abstract: Công tác dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện công tác dân tộc là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, trong đó hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quyết định việc thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trên địa bàn. Bài viết khái quát nội dung, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2(310) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.22.He thong chinh tri_dan toc thieu so_cong tac dan toc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.