Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70116
Title: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong cơ quan nhà nước đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
Authors: Đinh Ngọc Giang
Keywords: Tổ chức Đảng
Cơ quan nhà nước
Phương thức lãnh đạo
Cầm quyền của Đảng
Abstract: Lập, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong các tổ chức của hệ thống chính trị, nhất là trong cơ quan nhà nước, là một trong những phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong những năm qua, các tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước đã cơ bản thực hiện được vai trò, trách nhiệm của mình. Thực hiện chủ trương tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 528 tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.