Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70123
Title: Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sửa đổi lối làm việc
Chỉnh đốn Đảng
Đạo đức cách mạng
Cán bộ, công chức, viên chức
352.6 S551đ
Abstract: Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 628 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-3491-9; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.