Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70149
Title: Một số vấn đề mang tính nguyên tắc của nghiên cứu xung đột xã hội và đồng thuận xã hội ở phương diện thực tiễn
Authors: Võ Khánh Vĩnh
Keywords: Xung đột xã hội
Đồng thuận xã hội
Abstract: Bài viết tìm hiểu một cách khái quát nhất những vấn đề thực tiễn của xung đột xã hội và đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay, những nguyên nhân và điều kiện, quan điểm và giải pháp giải quyết xung đột xã hội và xây dựng, củng cố và phát triển đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.