Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70150
Title: Những nét chính về các Đảng cộng sản Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha
Authors: Trần Hiệp
Keywords: Đảng Cộng sản Hy Lạp
Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha
Đảng Cộng sản Tây Ban Nha
Phong trào cộng sản quốc tế
Abstract: Bài viết khái lược, phân tích và nhận xét về Đảng Cộng sản Hy lạp, Đảng cộng sản Bồ Đào Nha và Đảng Cộng sản Tây Ban Nha
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.