Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70155
Title: Bàn về những "sơ hở chính sách"
Authors: Lê Văn Gấm
Keywords: Chính sách
Sơ hở chính sách
Abstract: Một vấn đề không mong muốn vẫn đang diễn ra ở các nước, đó là hiện tượng "sơ hở chính sách" điều này đã làm giảm chất lượng của chính sách, nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để "vụ lợi", "trục lợi" "bóp méo" các chính sách. Bài viết luận bàn về thực trạng sơ hở chính sách, bản chất, cơ bản để nguyên nhân của "sơ hở chính sách"; đồng thời, có những gợi mở về phương thức cơ bản để hạn chế khắc phục các "sơ hở chính sách" đặc biệt trong xây dựng chính sách ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Ban_so ho chinh sach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.