Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70161
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong tình hình mới
Authors: Nguyễn Thanh Giang
Keywords: Giáo dục tiểu học
Quản lý Nhà nước
Hệ thống giáo dục quốc dân
Abstract: Trong chiến lược phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia, giáo dục tiểu học luôn là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân, là cấp học đầu tiên, có vị đặc biệt để hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Chính vì vậy, trong xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể để phát triển giáo dục trong tương lai, yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần phải quan tâm hơn nữa cho cấp tiểu học, trong đó cần tập trung quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, từ đó góp phần đào tạo nhân lực chất lượng phục vụ phát triển đất nước.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Giai phap_chat luong_giao duc tieu hoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.