Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70163
Title: Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2018
Authors: Phạm Quang Vinh
Keywords: Việc làm
Báo cáo điều tra
Lao động
331.1 B108c
Abstract: Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2018 nhằm cung cấp thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và theo năm cho cấp tỉnh/thành phố.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 244 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048265_Bao cao dieu tra lao dong viec lam 2018_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.