Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70165
Title: Vài nét về vai trò của trí thức - Quan điểm từ châu Âu
Authors: Trần Phương Hoa
Keywords: Văn minh Châu Âu
Lịch sử văn hóa văn minh châu Âu
Trí thức
Abstract: Bài viết trình bày vai trò tiên phong của các nhà khoa học, nhà tư tưởng và nhà văn hóa trong cải tạo xã hội, Trí thức Anh, Pháp - sự khác biệt, trí thức Đông Âu,
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.