Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70166
Title: Văn học hiện đại Nga dưới góc nhìn Internet
Authors: Lưu Thị Thu Thủy
Keywords: Văn học hiện đại Nga
Góc nhìn Internet
Văn học đương đại
Nga
Abstract: Bài viết trình bày văn học đương đại của Nga trong làn sóng thay đổi lơn của văn hóa hiện nay, mức độ lưu thông của giáo trình văn học, mối quan hệ giữa độc giả và tác giả trong giai đoạn hiện nay, vấn đề thay đổi nội dung giáo trình văn học cho phù hợp với xu thế thời đại, sức thể hiện của văn học Nga đương đại thông qua hệ thống truyền thống bậc cao.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.