Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70174
Title: Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam
Authors: Lý Thị Huệ
Keywords: Quản lý xung đột lợi ích
Công vụ
Việt Nam
Thực thi công vụ
Tham nhũng
Abstract: Xung đột lợi ích trong thực thi công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, vì nó tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tham nhũng. Trên cơ sở làm rõ khái niệm quản lý xung đột lọi ích trong thực thi công vụ, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Quan ly_xung dot loi ich_thuc thi cong vu_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.