Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70181
Title: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội
Authors: Vũ Thị Như Quỳnh
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
An sinh xã hội
Abstract: Trong những năm qua, bám sát các định hướng giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt, vượt qua những khó khăn, thách thức đại dịch Covid-19, với tinh thần đoàn kết, thích ứng linh hoạt, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu "kép", vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; vừa thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, qua đó, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.22.bao hiem xa hoi_bao hiem y te_an sinh xa hoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.