Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70185
Title: Thành công từ một chuyến khảo sát tìm hiểu văn hóa Âu-Mỹ tại Hoa Kỳ
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Văn hóa Âu-Mỹ
Khảo sát văn hóa
Hoa Kỳ
Abstract: Bài viết trình bày mục tiêu của chuyến khảo sát, chương trình và nội dung chuyến khảo sát, những thành công đạt được khi tìm hiểu Văn hóa Âu -Mỹ tại Hoa Kỳ
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.