Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70194
Title: Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ và vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Xuân Tâm
Keywords: Thế hệ trẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bồi dưỡng thế hệ trẻ
Đảng ta
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, qua đó đưa ra các giải pháp để từng bước xây dựng thế hệ trẻ thực sự là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Chu tich HCM_the he tre_dang ta_giai doan hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.