Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70196
Title: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Authors: Trịnh Thị Hạnh
Keywords: Hệ giá trị văn hóa
Giá trị văn hóa
Việt Nam
Phát triển đất nước
Abstract: Văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam được Đảng, Nhà nước ta xác định là mục tiêu, nhiệm vụ có vai trò là nền tảng nhằm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và giá trị hiện đại để phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Gia tri van hoa_VNam_dat nuoc_phon vinh_hanh phuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.