Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70201
Title: Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2016
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Nguồn nhân lực
Thị trường lao động
Việc làm
Điều tra
Việt Nam
Báo cáo
Lao động
331.1 B108c
Abstract: Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Báo cáo chủ yếu được tính cho người từ 15 tuổi trở lên, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người đàn trong độ tuổi lao động.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 228 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043982_Bao cao dieu tra lao dong viec lam nam 2016_2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.