Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70201
Title: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực
Authors: Vũ Thư
Keywords: Phân cấp
Phân quyền
Kiểm tra
Giám sát
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm quyền lực là những nội dung luôn được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Trong thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, chưa tạo động lực để phát huy hết thế mạnh, tiềm năng; kiểm soát quyển lực nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng vẫn là khâu yếu. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề trên, qua đó đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Phan cap_phan quyen_kiem tra_giam sat_kiem soat_quyen luc_.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.