Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70203
Title: Nhân tố quốc tế trong sự phát triển xã hội và quản lý xã hội
Authors: Vũ Dương Ninh
Keywords: Nhân tố quốc tế
Sự phát triển xã hội
Quản lý phát triển xã hội
Abstract: Bài viết đề cập đến ba khía cạnh của nhân tố quốc tế tác động đến sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội bao gồm: Nhận thức về xu hướng phát triển xã hội trên phạm vi quốc tế; Nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xã hội; Phát huy tính tự chủ, tự cường về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong quan hệ quốc tế.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 09 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.