Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70204
Title: Quan điểm của V.L.Lê Nin về mối quan hệ giữa chính trị với kinh tế và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn Duy Linh
Keywords: Quan điểm
V.L.Lênin
Quan hệ
Chính trị
Kinh tế
Đảng ta
Kinh tế thị trường
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Abstract: Để góp phần thống nhất nhận thức về các mối quan hệ lớn đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ở nước ta, bài viết tập trung phân tích rõ luận điểm của v.l. Lê nin về chính trị, kinh tế quan hệ giữa chính trị với kinh tế; đồng thời nêu bật sự vận dụng đúng đắn của Đảng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.