Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70205
Title: Những mâu thuẫn không thể vượt qua của Hội nghị thượng đỉnh G8
Authors: Trần Thị Thu Hà
Keywords: Hội nghị thượng đỉnh G8
Mâu thuẫn giữa các quốc gia
Bất đồng kinh tế
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những mâu thuẫn trong nhiều vấn đề mang tính toàn cầu còn chưa được giải quyết giữa các nhóm nước phát triển kinh tế G8
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 09 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.