Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70208
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần Cao Anh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác cán bộ
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là "khâu then chốt" trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của cách mạng Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Tu tuong HCM_cong tac can bo_giai doan hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.