Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70216
Title: Khủng hoảng tài chính và thất nghiệp ở châu Âu
Authors: Nguyễn Văn Lịch
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Kinh tế thế giới
Thị trường lao động
Tỷ lệ thất nghiệp
Abstract: Bài viết trình bày tình trạng kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi và bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng tài chính, còn đối với thị trường lao động, thời kỳ đen tối mới chỉ bắt đầu. Những dư âm của nó sẽ tiếp tục kéo dài đối với các thị trường lao động thế giới. Châu Âu là một ví dụ điển hình.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.