Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70224
Title: Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong thúc đẩy tự do hóa thương mại toàn cầu
Authors: Nguyễn Quang Thuấn
Keywords: Chính sách cạnh tranh
Thúc đẩy tự do hóa thương mại
Liên minh Châu Âu
Tự do hóa thương mại
Abstract: Bài viết đề cập một số vấn đề về những đề xuất chính sách cạnh tranh của EU và vai trò của nó trong thúc đẩy tự do hóa thương mại toàn cầu
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.