Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70226
Title: Ứng dụng phương pháp hệ chuyên gia trong xây dựng cơ sở trí thức phục vụ công tác đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp và các ngành kinh tế
Authors: Trần Văn Bình, Trần Văn Phú
Nguyễn Hồng Liên
Keywords: Phương pháp hệ chuyên gia
Trình độ công nghệ
Xây dựng cơ sở trí thức
Công tác đánh giá
Abstract: Bài viết trình bày về phương pháp hệ chuyên gia trong xây dựng cơ sở trí thức của các chuyên gia trong đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp và các ngành kinh tế
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.