Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70229
Title: Thị trường lao động Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21
Authors: Nguyễn An Hà
Keywords: Thị trường lao động Việt Nam
Cơ chế thị trường
Hội nhập kinh tế quốc tế
Abstract: Bài viết phân tích những diễn biến của thị trường lao động từ năm 2001 đến nay dưới góc độ cung cầu và cơ cấu cùng với các yếu tố tác động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như quá trình gia nhập WTO năm 2007 và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.