Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70235
Title: Nhận diện văn hóa Mỹ và ảnh hưởng của nó đến châu Âu trong thời đại toàn cầu hóa
Authors: Nguyễn Thị Huyền Sâm
Keywords: Văn hóa Mỹ
Châu Âu
Thời đại toàn cầu hóa
Abstract: Bài viết góp phần nhận diện diện mạo nền văn hóa Mỹ và ảnh hưởng của nó đối với châu Âu trong thời đại toàn cầu hóa, qua đó góp phần xem xét các yếu tố tạo nên sự ảnh hưởng đó.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.